26.1.13

Pesan

Bismillahirahmanirahim

Pesanan kat tuan tanah!

Bila mahu istiqamah
Bila mahu istiqamah
Bila mahu istqamah